การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ จังหวัดละ 1 จุด

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ…

READ MORE