การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ…

READ MORE

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศ…

READ MORE

แนวทางการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563

แนวทางการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลค…

READ MORE

“ปรับวิธีการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

“ปรับวิธีการดำเนินงานโคร…

READ MORE

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใ…

READ MORE

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน…

READ MORE