Hide Menu

เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร