หน้าแรก

ตัวอย่างการสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ (ที่จะประชุม 26 มิ.ย. 59นี้)2/6/59  up16/6/59

ในส่วนของ ศพก. มีเอกสารที่ต้อง…

0 comments

เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

การประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่…

0 comments

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยืเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16/5/59 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม…

0 comments

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของ ศพก. อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

              เมื่อวันพฤหัสบดี…

0 comments

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงพื้นเพื่อขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

           เมื่อวันที่ 25 เมษา…

0 comments

เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

0 comments

คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ขอประชาสัมพันธ์เอกสาร/สื่อประกอบเรื่อง “การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร”

      แผ่นพับหยุดเผา…

0 comments

 

<< แสดงทั้งหมด >>