ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 5)

5

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 5)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 7 จังหวัด ดังนี้

 

1 ตรัง 

 

2 นราธิวาส 

 

3 ปัตตานี 

 

4 พัทลุง 

 

5 ยะลา 

 

6 สงขลา 

 

7 สตูล