หนังสือ เรื่อง การจัดแบ่งพื้นที่ในอำเภอเพื่อการบริหารการพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

การจัดแบ่งพื้นที่ในอำเภอเพื่อการบริหารการพัฒนาการเกษตรของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

READ MORE

หนังสือ เรื่อง การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

บันทึกข้อความ (เรื่องเดิม) แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 1. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 2. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 5. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมประมง 6….

READ MORE

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560   แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฉบับ ปี 60 คลิ๊ก ภาพรวมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ปี60(07042560) คลิ๊ก รายละเอียการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปี60(10-04-60) คลิ๊ก ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint(.ppt) คลิ๊ก

READ MORE

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง  สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร   เอกสาร ประกอบการสัมมนา อภิปรายคณะ “ผลการดำเนินงานจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร” จังหวัดลำปาง >>คลิ๊ก<< จังหวัดนครราชสีมา >>คลิ๊ก<< จังหวัดสมุทรสงคราม >>คลิ๊ก<< จังหวัดปัตตานี >>คลิ๊ก<< แนวทาง-วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร…

READ MORE

การจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก.

1. หนังสือแจังการจัดทำแผนฯ ที่ กษ 1011/ว263  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (จังหวัดทุกจังหวัด>>ดาวน์โหลด<<)  (เกษตรกรุงเทพฯ>>ดาวน์โหลด<<)     2. ตัวอย่าง แผนราย ศพก.>>ดาวน์โหลด<<     แผน SC รายปี>>ดาวน์โหลด<<  และแผน SC รายเดือน>>ดาวน์โหลด<<  

READ MORE

แผนการดำเนินงานของ ศพก. รายศูนย์ ปี 2560

แผนการดำเนินงานของ ศพก. รายศูนย์ จังหวัดใน สสก 1 จังหวัดใน สสก 2 จังหวัดใน สสก 3 จังหวัดใน สสก 4 จังหวัดใน สสก 5 จังหวัดใน สสก 6 จังหวัดใน สสก 7 จังหวัดใน สสก 8 จังหวัดใน สสก 9

READ MORE

บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   >>>สรุปกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559   >>> บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 1 ( กรุงเทพมหานคร  ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง )   >>> บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 2 ( กาญจนบุรี  นครปฐม…

READ MORE

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. ระดับประเทศครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ   1. โครงการ “9,999 ตามรอยเท้าพ่อ” 2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน โครงการศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3. แผนบูรณาการการขับเคลื่อน ศพก. ปี 2560 3.1 จังหวัดใน สสก 1 3.2 จังหวัดใน สสก 2…

READ MORE