การจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก.

1. หนังสือแจังการจัดทำแผนฯ ที่ กษ 1011/ว263  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (จังหวัดทุกจังหวัด>>ดาวน์โหลด<<)  (เกษตรกรุงเทพฯ>>ดาวน์โหลด<<)     2. ตัวอย่าง แผนราย ศพก.>>ดาวน์โหลด<<     แผน SC รายปี>>ดาวน์โหลด<<  และแผน SC รายเดือน>>ดาวน์โหลด<<  

READ MORE

แผนการดำเนินงานของ ศพก. รายศูนย์ ปี 2560

แผนการดำเนินงานของ ศพก. รายศูนย์ จังหวัดใน สสก 1 จังหวัดใน สสก 2 จังหวัดใน สสก 3 จังหวัดใน สสก 4 จังหวัดใน สสก 5 จังหวัดใน สสก 6 จังหวัดใน สสก 7 จังหวัดใน สสก 8 จังหวัดใน สสก 9

READ MORE

บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   สรุปกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 1 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 2 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 3 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 4 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 5 บัญชี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 6…

READ MORE

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. ระดับประเทศครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ   1. โครงการ “9,999 ตามรอยเท้าพ่อ” 2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน โครงการศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3. แผนบูรณาการการขับเคลื่อน ศพก. ปี 2560 3.1 จังหวัดใน สสก 1 3.2 จังหวัดใน สสก 2…

READ MORE

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด

READ MORE

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ราชชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เขต1 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต2  รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต3 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต4 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต5 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต6 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต7 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด…

READ MORE

เอกสาร เรื่อง “การขับเคลื่อนและช่วยเหลือการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

ดาวน์โหลดเอกสาร   “การขับเคลื่อนและช่วยเหลือการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”   

READ MORE

ตัวอย่างการสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ (ที่จะประชุม 26 มิ.ย. 59นี้)2/6/59  up16/6/59

ในส่วนของ ศพก. มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้   1. ข้อมูลทำเนียบศูนย์ 2 แผ่น   โดยให้จังหวัดปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตัวอย่างทำเนียบ ศพก. 2. สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ทุกศูนย์ในแต่ละจังหวัด ศูนย์ละ 1 หน้า ดาวน์โหลดตัวอย่าง      และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร doaeresearch20@gmail.com    ภายในวันที่ 22 มิถุนายน…

READ MORE

เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

การประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร   ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                               …

READ MORE