โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   – คู่มือ “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” – รายงานความก้าวหน้า”โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร”

READ MORE

!!! ประกาศ !!! ศพก. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ศพก.

ประกาศศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่… >>> ดาวน์โหลด <<<

READ MORE

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2560   >> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี <<

READ MORE

ข้อมูลการสำรวจสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต) ของ ศพก. ปี 2560

ข้อมูลการสำรวจสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต) ของ ศพก. ปี 2560   1. หนังสือแจ้ง      1.1 จังหวัด      1.2 กทม. 2. รายละเอียดข้อมูลรายเขต         – สสก 1        …

READ MORE

ทำเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ทำเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   ทำเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 1 กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง   ทำเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 2 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี   ทำเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต…

READ MORE

หนังสือ เรื่อง การจัดแบ่งพื้นที่ในอำเภอเพื่อการบริหารการพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

การจัดแบ่งพื้นที่ในอำเภอเพื่อการบริหารการพัฒนาการเกษตรของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

READ MORE

หนังสือ เรื่อง การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

บันทึกข้อความ (เรื่องเดิม) แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 1. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 2. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 5. หนังสือ เรียน อธิบดีกรมประมง 6….

READ MORE

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560   แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฉบับ ปี 60 คลิ๊ก ภาพรวมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ปี60(07042560) คลิ๊ก รายละเอียการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปี60(10-04-60) คลิ๊ก ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint(.ppt) คลิ๊ก

READ MORE

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง  สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร   เอกสาร ประกอบการสัมมนา อภิปรายคณะ “ผลการดำเนินงานจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร” จังหวัดลำปาง >>คลิ๊ก<< จังหวัดนครราชสีมา >>คลิ๊ก<< จังหวัดสมุทรสงคราม >>คลิ๊ก<< จังหวัดปัตตานี >>คลิ๊ก<< แนวทาง-วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร…

READ MORE