คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด

READ MORE

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.   รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ราชชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เขต1 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต2  รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต3 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต4 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต5 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด เขต6 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด…

READ MORE

เอกสาร เรื่อง “การขับเคลื่อนและช่วยเหลือการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

ดาวน์โหลดเอกสาร   “การขับเคลื่อนและช่วยเหลือการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”   

READ MORE

ตัวอย่างการสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ (ที่จะประชุม 26 มิ.ย. 59นี้)2/6/59  up16/6/59

ในส่วนของ ศพก. มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้   1. ข้อมูลทำเนียบศูนย์ 2 แผ่น   โดยให้จังหวัดปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตัวอย่างทำเนียบ ศพก. 2. สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ทุกศูนย์ในแต่ละจังหวัด ศูนย์ละ 1 หน้า ดาวน์โหลดตัวอย่าง      และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร doaeresearch20@gmail.com    ภายในวันที่ 22 มิถุนายน…

READ MORE

เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

การประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร   ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                               …

READ MORE

กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 3,000 – 3,500 บาทต่อไร่   อ่านต่อ

READ MORE

เอกสารการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร 1. แผนการจัดงาน Field day (ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงาน)  click   2. หลักการการจัดงาน Field day     2.1 เอกสาร click     2.2 แผนภาพ click   3. ตัวอย่างการจัด field day ของ อ.บางไทร…

READ MORE

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยืเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16/5/59 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  แปลงใหญ่      ศพก

READ MORE

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของ ศพก. อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของ ศพก. อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งร่วมพบปะ พูดคุยกับเกษตรกร ที่มาร่วมดำเนินการใน ศพก.   ศพก. อ.บางเลน จ.นครปฐม      …

READ MORE

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงพื้นเพื่อขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

           เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก. ลงพื้นเพื่อเสนอขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดย มีโครงการวิจัยที่จะนำมาเสนอขยายผลสู่เกษตรกร 3 โครงการคือ   1. การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก…

READ MORE