การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ…

READ MORE

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศ…

READ MORE