Hide Menu

คู่มือโครงการ ศพก. ปี 2567

»คู่มือโครงการ ศพก. ปี 2567«

 

»Download«   Pdf      Doc

 

 

ภาคผนวก

 

– ภาคผนวก 1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

 

– ภาคผนวก 2 แผนผังการดำเนินการโครงการ ศพก. ปี 2567

 

– ภาคผนวก 3.1 – 3.2 แบบฟอร์มและตัวอย่างแผน

 

– ภาคผนวก 3.3 แนวทางการดำเนินงานรายกิจกรรม รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเมืองอัจฉริยะ

 

– ภาคผนวก 3.4 ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประธาน ศพก. และเกษตรกรต้นแบบ

 

– ภาคผนวก 3.5 แผนการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

 

– ภาคผนวก 3.6 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

 

– ภาคผนวก 4 ตัวอย่างแผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย

 

– ภาคผนวก 5 แนวทางการปฏิบัติสาหรับการปรับเปลี่ยนข้อมูล ศพก. (หลัก + ศูนย์เครือข่าย)

 

– ภาคผนวก 6 แบบฟอร์มทำเนียบ ศพก. หลัก และตัวอย่าง

 

– ภาคผนวก 7.1 แบบฟอร์มบัญชี ศพก.หลักและตัวอย่าง(อำเภอ)

 

– ภาคผนวก 7.2 แบบฟอร์มบัญชี ศพก.หลักและตัวอย่าง(จังหวัด)

 

– ภาคผนวก 8 แบบฟอร์มทำเนียบศูนย์เครือข่าย

 

– ภาคผนวก 9.1  แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง (อำเภอ)

 

– ภาคผนวก 9.2  แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง (จังหวัด)

 

– ภาคผนวก 10 แนวทางการจัดงาน Field Day ปี 2567

 

– ภาคผนวก 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน Field Day ปี 2567

 

– ภาคผนวก 12 แบบสรุปความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน Field Day ปี 2567 (อำเภอ)

 

– ภาคผนวก 13 แบบสรุปความพึงพอใจ Field Day (ภาพรวมจังหวัด)

 

ภาคผนวก 14 แบบสรุปผลการจัดงานField Day (ภาพรวมจังหวัด)

 

– ภาคผนวก 15 หัวข้อองค์ความรู้ที่โดดเด่นของเกษตรกรแปลงต้นแบบ (กฟจ.1)

 

– ภาคผนวก 16 รายงานผลการพัฒนาจุดเรียนรู้ และแปลงต้นแบบ (กฟจ.2)

 

– ภาคผนวก 17 รายงานผลการจัดเวทีถ่ายทอด (กฟจ.3)

 

– ภาคผนวก 18 ประเด็นข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อ Info graphic (กฟจ.4)

 

– ภาคผนวก 19 การรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (กฟจ.5)

 

ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม