คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับ ปี 2563 (ชุดใหม่)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข…

READ MORE