แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชก…

READ MORE

หนังสือเชิญการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 {โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 61}

หนังสือเชิญ การสัมมนาเชิงปฏิบั…

READ MORE

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ชุดใหม่ ปีงบฯ 2562)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข…

READ MORE