การสำรวจข้อมูล การได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ปี 2562

การสำรวจข้อมูล การได้ใบรับรองม…

READ MORE