ปีงบประมาณ 62

 

 

 

1. คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)
  1.1 คู่มือการบันทึกระบบรายงาน (ดาวน์โหลด)

 

2. คู่มือโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดาวน์โหลด)