ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 2)

2

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 2)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 8 จังหวัด ดังนี้

 

1 กาญจนบุรี 

 

2 นครปฐม 

 

3 ประจวบคีรีขันธ์ 

 

4 เพชรบุรี 

 

5 ราชบุรี 

 

6 สมุทรสงคราม 

 

7 สมุทรสาคร 

 

8 สุพรรณบุรี