งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร (9 เขต 9 จุด)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field …

READ MORE

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่…

READ MORE

ข้อมูลการคัดเลือก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ข้อมูลการคัดเลือก ศูนย์เรียนรู…

READ MORE