แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรร…

READ MORE

เอกสารประกอบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบ การสัมมนาเชิงปฏิบ…

READ MORE