ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่…

READ MORE

ข้อมูลการคัดเลือก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ข้อมูลการคัดเลือก ศูนย์เรียนรู…

READ MORE

หนังสือแจ้ง การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

การคัดเลือก ศูนย์เรียนรู้การเพ…

READ MORE