หนังสือแจ้ง การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

การคัดเลือก ศูนย์เรียนรู้การเพ…

READ MORE

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. (แผนราย ศพก.) และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของศพก. และหลักสูตรของเครือข่าย

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อ…

READ MORE