Hide Menu

เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ปี 2567

เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ปี 2567

 

 

  • หนังสือแจ้งจังหวัด »Download«

 

  • หนังสือแจ้ง กทม.  »Download«

 

  • แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด  »Download«

 

  • แบบฟอร์ม

1. แบบสมัครเกษตรกรเข้ารับการอบรม »Download«

 

2. แผนการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ »Download«

 

3. สรุปการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม »Download«

 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  »Download«