“ปรับวิธีการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

“ปรับวิธีการดำเนินงานโคร…

READ MORE

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใ…

READ MORE

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน…

READ MORE