Hide Menu

กิจกรรม Field day 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

  กิจกรรม Field day 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

  • Power point นำเสนอ การจัดกิจกรรม“งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” (Field Day) ดาวน์โหลด>> (.pptx)  

 

  • แนวทางการจัดงาน Field Day 50 ปี กรมฯ ดาวน์โหลด>> (.docx)  

 

  • Infographic งาน Field Day 50 ปี กรมฯ