การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ จังหวัดละ 1 จุด

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ…

READ MORE

“การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“การรายงานความก้าวหน้าผล…

READ MORE

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ…

READ MORE

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศ…

READ MORE