Hide Menu

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 • ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   สินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 • ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 • ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 • ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4)   พ.ศ. 2565

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ

          ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางาน

                                   ส่งเสริมการเกษตร

                                   โทร. 02-9551656 และ 02-5793835 ภายใน 366, 360