Hide Menu

แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2560 (วันที่ 7 กันยายน 2560)

เรื่อง “แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2560”

วันพุธที่ 7  กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.

 

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงูชาติ กำภู

กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

————————