การเปิดงาน Field Day โดยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Kick off) ปี 2561

การเปิดงาน Field Day
โดยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Kick off)
ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

** แก้ไข เอกสารแนบ 2 หนังสือแจ้งผู้บริหารหน่วยงานและสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งจังหวัด**
แผนการเปิดงาน Field Day โดยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ** (รายละเอียดตามภาพด้านล่าง)