เอกสารประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เอกสารประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

 

และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ

 

ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 

***********************

 

 

1.ผลการประเมินและจัดระดับการพัฒนา ศพก. ปี 2560

 

2.ยอดการจัดสรร 113 ล้าน (รายจังหวัด)

 

3.วาระที่ 2.2 แนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2561

 

4.วาระที่ 2.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปี 2561

 

5.วาระที่ 2.4 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560