Hide Menu

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ศพก. อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนคร

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

—————-

เอกสารประกอบงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ศพก. อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 1. กำหนดการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)  ดาวน์โหลด>> (.pdf)
 2. กำหนดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ของจังหวัด  ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 3. คำกล่าวรายงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดาวน์โหลด>> (.docx)  
 4. คำกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561  ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 5. ประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561  ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 6. การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ตำบลน้ำขุม  จังหวัดสุโขทัย  ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 7. แผนผังการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561  ดาวน์โหลด>> (.docx)  (.pdf)
 8. ลำดับขั้นตอนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน  ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 9. แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561     ดาวน์โหลด>> (.docx) 
 10. ภาพข้อมูลประกอบการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ศพก. อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 11. ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดาวน์โหลด>> (.docx)

 12. วิดิทัศน์แนะนำ ศพก.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 13. ประมวลภาพงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ศพก. อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 14. ไวนิลสถานีเรียนรู้