Hide Menu

“การก้าวเดินไปข้างหน้าของ ศพก. ในทรรศวรรษหน้า 2562 – 2571”

“การก้าวเดินไปข้างหน้าของ ศพก. ในทรรศวรรษหน้า 2562 – 2571”
วิสัยทัศน์ : ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร
และให้บริการด้านการเกษตร
เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดการสัมมนา “สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร” ซึ่งภายใต้การสัมมนาดังกล่าว ได้มีการจัด Workshop ย่อยของแต่ละเครือข่าย โดยเครือข่าย ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้อภิปรายในหัวข้อ “การก้าวเดินไปข้างหน้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในทรรศวรรษหน้า 2562 – 2571” มีผลการอภิปรายดังนี้

 

 

รายงานสรุปการก้าวต่อไปในทศวรรษหน้าของ ศพก.
โดย นายเชิดชัย  จิณะแสน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ (ไฟล์ ppt)

 

 

  • สรุปใบงานแยกรายเขต การอภิปรายในหัวข้อ “การก้าวเดินไปข้างหน้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในทรรศวรรษหน้า 2562 – 2571”

  1. สรุปใบงาน ศพก.เขต1

  2. สรุปใบงาน ศพก.เขต 2

  3. สรุปใบงาน ศพก เขต 3

  4. สรุปใบงาน ศพก.เขต 4

  5. สรุปใบงาน ศพก.เขต 5

  6. สรุปใบงาน ศพก.เขต 6

  7. สรุปใบงาน ศพก.เขต 7

  8. สรุปใบงาน ศพก.เขต 8

  9. สรุปใบงาน ศพก.เขต 9