Hide Menu

หนังสือเชิญการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 {โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 61}

หนังสือเชิญ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจำปีงบประมาณ 2562
{โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 61}

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาฯ

  1. หนังสือเชิญเขต
  2. หนังสือเชิญจังหวัด
  3. แบบตอบรับ (ไฟล์ Word)