Hide Menu

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย Field Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562