Hide Menu

เอกสาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562
ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

************************

1.หนังสือเชิญ
    1) นายไพรัช หวังดี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
    2) 
วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จังหวัดพิจิตร
    3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-8
    4) จังหวัด 25 จังหวัด

 

2.กำหนดการสัมมนา

 

3.แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ
    1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(.pdf)  /   (.docx)
    2) จังหวัด(.pdf) /   (.docx)

 

4.รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ

 

5.แผนที่ โรงแรมทีเค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

6.คำกล่าว
6.1 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  – คำกล่าวเปิด (ดาวน์โหลด>>> *doc)
– ประเด็นเน้นยำการถอดบทเรียน ศพก (ดาวน์โหลด >>> *docx)
6.2 นายวุฒินัย  ยุวนานนท์  ผอ.กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
– คำกล่าวรายงาน (ดาวน์โหลด >>> *.doc)

 

7.เอกสารสัมมนา
7.1 วันที่ 17 มกราคม 2562
     1) “คำถาม 4 ข้อ ความคาดหวัง” (ดาวน์โหลด >>> *.pptx)
     2) “การสร้างแรงบันดาลใจ” (ดาวน์โหลด >>> *.ppt) โดย ท่านไพรัช หวังดี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
     3) “เครือข่ายศพก. 3 เคส” (กระทุ่มแบน/วังเหนือ/เชียงดาว)
     4) “หลักการถอดบทเรียน และเครื่องมือถอดบทเรียน”  โดย วิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
          4.1) หลักการถอดบทเรียน  (ดาวน์โหลด >>> *.pptx)
4.2) เครื่องมือถอดบทเรียน (การตั้งคำถาม / การจับประเด็น / Mind map / Facilitator) (ดาวน์โหลด >>> *.zip)


7.2 วันที่ 18 มกราคม 2562
1) “การเขียนเรื่องเล่า จากการถอดบทเรียน” (ดาวน์โหลด >>> *.zip) นายวีรยุทธ  สมป่าสัก กษ.อ.โพธิ์ประทับช้าง สนง.กษจ.พิจิตร
2) “output-การขยายผล-ถอดบทเรียน-18-มค-62”  (ดาวน์โหลด >>> *.pptx) ผอ.อรวรรณ คงอภิรักษ์  ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริม การเกษตร

 

8.ประมวลภาพสัมมนา
ภาพกิจกรรม วันที่ 17-18 มกราคม 2562 (ดาวน์โหลด >>> *.ZIP)