Hide Menu

วีดิทัศน์การจัดงาน Field Day ปี 2562

วีดิทัศน์การจัดงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

(Field Day) ประจำปี 2562

————————————————————————————-

  • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.ที่1)

กรุงเทพมหานคร

ชัยนาท

นนทบุรี

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

อำเภอบ้านหมี่

อำเภอเมืองลพบุรี

อำเภอโคกสำโรง

อำเภอท่าวุ้ง

อำเภอชัยบาดาล

อำเภอสระโบสถ์

อำเภอท่าหลวง

อำเภอพัฒนานิคม

อำเภอหนองม่วง

อำเภอโคกเจริญ

อำเภอลำสนธิ

 

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง