Hide Menu

ข้อมูลหลักสูตรอบรมเกษตรกร 30 ราย ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลหลักสูตรอบรมเกษตรกร 30 ราย
ปีงบประมาณ 2562

 

                ในปี 2562 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสรุปข้อมูลหลักสูตรการอบรมเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาหลักสูตรการอบรมของ ศพก. และเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

 

1. เล่มสรุปหลักสูตรอบรมในระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562
(ดาวน์โหลด)

 

2.การถอดบทเรียนการจัดทำหลักสูตรของศพก. จำนวน 5 เคส (5 ชนิดสินค้า) ได้แก่
2.1 ศพก.อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สินค้า มันสำปะหลัง
      (ดาวน์โหลด)
2.2 ศพก.อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สินค้า ข้าว
      (ดาวน์โหลด)
2.3 ศพก.อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สินค้า ข้าวโพดหลังนา
2.4 ศพก.อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สินค้า มะม่วง
2.5 ศพก.อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สินค้า มังคุด