Hide Menu

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงพื้นเพื่อขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

6658
6657
6656
6654
6655

           เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก. ลงพื้นเพื่อเสนอขยายผลงานวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดย มีโครงการวิจัยที่จะนำมาเสนอขยายผลสู่เกษตรกร 3 โครงการคือ

 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการลดการใช้น้ำและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแบบชาวนาสู่ชาวนาโดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการผลิตข้าว

 

3. การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร ว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรในแต่ละสภาพดินของแต่ละภูมิภาคเท่าใด

 

        ทั้งนี้เกษตรกรได้รับฟังข้อมูล แผนงานโครงการ ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการประชุมกลุ่ม ก่อนตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการต่อไป