เอกสารโครงการ ศพก. ปีงบ 2562

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 {โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 61}

 

2. กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

2.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (ดาวน์โหลด

*.docx  และ *.pdf)

2.2 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย Field Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.3 หนังสือการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

2.4 หนังสือ จัดทำวิดิทัศน์และรายงานสรุปการจัดงาน Field Day ปี 2562

2.5 ตัวอย่าง การจัดงาน Field Day ปี 2562

2.5.1 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศพก.อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 

3. กิจกรรมการถอดบทเรียน ศพก. ปี 2562

3.1 เอกสาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน

3.2 แนวทางการดำเนินงานการถอดบทเรียนและแผนขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและระดับจังหวัด ปี 2562

3.3 รูปเล่มเอกสารถอดบทเรียน ศพก. ปี 2562