ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 1)

1

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 1)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 9 จังหวัด ดังนี้

 

1 กรุงเทพมหานคร 

 

2 ชัยนาท 

 

3 นนทบุรี 

 

4 ปทุมธานี 

 

5 พระนครศรีอยุธยา 

 

6 ลพบุรี 

 

7 สระบุรี 

 

8 สิงห์บุรี 

 

9 อ่างทอง