ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 6)

6

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 6)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 8 จังหวัด ดังนี้

 

1 เชียงราย 

 

2 เชียงใหม่ 

 

3 น่าน 

 

4 แพร่ 

 

5 พะเยา 

 

6 แม่ฮ่องสอน 

 

7 ลำปาง 

 

8 ลำพูน