ปีงบประมาณ 59

1.คู่มือ

2.เอกสารประกอบการประชุม Web Conference 22 ม.ค. 59 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134

3.คู่มือการบันทึกระบบการรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร