Hide Menu

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศพก.อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

——————————————————————-

เอกสารประกอบงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ศพก. อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1. กำหนดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

   ของจังหวัด 

    ดาวน์โหลด>> (.docx

 

2. คำกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

    ของว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร  

     ดาวน์โหลด>>(.docx

 

3. คำกล่าวรายงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

    ของนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น  

     ดาวน์โหลด>> (.docx)

 

4. ประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   

    ศพก.อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

     ดาวน์โหลด>> (.docx)

 

5. ประมวลภาพงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

    ศพก.อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

     ดาวน์โหลด>> (.docx)