Hide Menu

ตัวอย่างการสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ (ที่จะประชุม 26 มิ.ย. 59นี้)2/6/59  up16/6/59

ในส่วนของ ศพก. มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

 

1. ข้อมูลทำเนียบศูนย์ 2 แผ่น   โดยให้จังหวัดปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวอย่างทำเนียบ ศพก.

2. สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. ทุกศูนย์ในแต่ละจังหวัด ศูนย์ละ 1 หน้า
ดาวน์โหลดตัวอย่าง

     และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
doaeresearch20@gmail.com    ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559