Hide Menu

การคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.

การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ระดับอำเภอ

และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และระดับเขต

***************