Hide Menu

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เอกสารประกอบ การสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. ระดับประเทศครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 พ.ย. 59 ณ ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 

1. โครงการ “9,999 ตามรอยเท้าพ่อ

2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน โครงการศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

3. แผนบูรณาการการขับเคลื่อน ศพก. ปี 2560

3.1 จังหวัดใน สสก 1

3.2 จังหวัดใน สสก 2

3.3 จังหวัดใน สสก 3

3.4 จังหวัดใน สสก 4

3.5 จังหวัดใน สสก 5

3.6 จังหวัดใน สสก 6

3.7 จังหวัดใน สสก 7

3.8 จังหวัดใน สสก 8

3.9 จังหวัดใน สสก 9