Hide Menu

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ จังหวัดละ 1 จุด

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย

เพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ 

 

 

  • หนังสือแจ้งเขต  »Download«

 

 

  • หนังสือแจ้งจังหวัด »Download«

 

 

  • หนังสือแจ้ง กทม.   »Download«

 

 

  • แบบรายงานผลการคัดเลือก ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย

    (สแกน QR Code)

 

 

 

3 comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น