สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) เขต9 จังหวัดพิษณุโลก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560

 

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

——————–

 

1. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

 

 

2. ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System (Training and Visit System : T&V System)

 

  • ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)    ดาวน์โหลด>>  (.pptx)      (.pdf) 

 

  • ผลการประเมินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดยกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร    ดาวน์โหลด>>  (.pptx)      (.pdf)

 

 

3. แบบสำรวจข้อมูลการทำงานวิจัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร    ดาวน์โหลด>>  (.pptx)      (.pdf)