การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ จังหวัดละ 1 จุด

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ…

READ MORE

“การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“การรายงานความก้าวหน้าผล…

READ MORE